آقای قربان رستمی، کارشناس شاغل در شرکت مخابرات ایران، سه کتاب در حوزه مخابرات نوری و فیزیک و فناوری تالیف و ترجمه کرده است. به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، آقای قربان رستمی، از کارشناسان شاغل در شرکت مخابرات ایران سه کتاب با عناوین: شبکه های غیرفعال نوری(تالیف و ترجمه) – فیزیک و فناوری مربوط به افزاره های نیمه هادی، جلد اول (ترجمه) و طراحی مدارات،مجتمع مخابرات نوری،جلد اول(ترجمه) به رشته تحریر درآورده است.

آقای قربان رستمی، کارشناس شاغل در شرکت مخابرات ایران، سه کتاب در حوزه مخابرات نوری و فیزیک و فناوری تالیف و ترجمه کرده است.

به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، آقای قربان رستمی، از کارشناسان شاغل در شرکت مخابرات ایران سه کتاب با عناوین: شبکه های غیرفعال نوری(تالیف و ترجمه) – فیزیک و فناوری مربوط به افزاره های نیمه هادی، جلد اول (ترجمه) و طراحی مدارات،مجتمع مخابرات نوری،جلد اول(ترجمه) به رشته تحریر درآورده است.

در کتاب شبکه های غیرفعال نوری، سه استاندارد عریض باند، گیگا بیت و اترنت با توجه به ایفای نقشی که دارند از لحاظ مشخصات فیزیکی و امکان عملیاتی شدن تحلیل می شود و شامل ۵ فصل می باشد که عبارتند از: مخابرات نوری، استانداردسازی شبکه های نوری غیرفعال ، مقایسه بین استانداردها ، توصیه ها و پیاده سازی ها و نتایج

در کتاب فیزیک و فناوری،  اصول حاکم بر افزاره های نیمه رسانا و فناوری پیشرفته ساخت آن ها نیز در ۵ فصل شامل: باندهای انرژی و تراکم حامل ها در تعادل گرمایی – پدیده انتقال حامل – اتصال P-N – ترانزیستورهای دوقطبی و افزاره های مرتبط و خازن MOSFET و MOS توسط ایشان ترجمه شده است.

کتاب طراحی مدارات، در راستای توجه به نیازهای آموزشی و گرایش به تحلیل و طراحی مدارات مجتمع در زمینه سامانه های مخابرات نوری برای دانشجویان فارغ التحصیل و مهندسین عملی نیز در ۵ فصل شامل: مقدمه ای بر مخابرات نوری – مفاهیم اساسی – افزاره های نوری – تقویت کننده های انتقال امپدانس و تقویت کننده های محدودساز و بافرهای خروجی می باشد که تالیف این کتاب نیز توسط آقای قربان رستمی نگارش و تالیف شده است.

  • نویسنده : زهرا ساختمانیان
  • منبع خبر : دانشجو