دراین مراسم مدیران مخابرات ایران به تشریح برنامه تحول شرکت می پردازد. همچنین، رونمایی از تندیس وتمبر اختصاصی ره نگاشت پنجساله تحول و تقدیر از مدیران برگزیده مخابراتی از جمله برنامه های این مراسم است