ره نگاشت
پوستر طرح ره نگاشت ۵ ساله تحول شرکت مخابرات ایران 22 اکتبر 2019

پوستر طرح ره نگاشت ۵ ساله تحول شرکت مخابرات ایران

دراین مراسم مدیران مخابرات ایران به تشریح برنامه تحول شرکت می پردازد. همچنین، رونمایی از تندیس وتمبر اختصاصی ره نگاشت پنجساله تحول و تقدیر از مدیران برگزیده مخابراتی از جمله برنامه های این مراسم است